František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Zdeněk Müller
Islám : historie a současnost

Nakladatelství NS Svoboda, 1997
ISBN 80-205-0534-2 (brož.)

Nejedná se o žádnou beletrii. Kniha je fundovaný výklad historie islámu. Zdeněk Müller se za zabývá i nedávným a současným vývojem islámu a situací v islámských zemích. Bohužel ani tato zasvěcená kniha nezměnila můj původní názor na islám a jeho vyznavače.

Několik ukázek:

"Valné shromáždění OSN přijalo 10. prosince 1948 Všeobecnou deklaraci lidských práv, která nebyla právně nikdy zpochybněna. Na základě principů obsažených v této deklaraci byly v roce 1976 předloženy ke schválení dva dokumenty. První se týkal ekonomických a sociálních práv, druhý práv občanských a politických. Muslimské státy sice pro přijetí obou dokumentů hlasovaly, ale daly najevo jisté výhrady. týkaly se dvou článků - článku 16, který hovoří o svobodě volby partnera v manželství, neboť islámské právo zakazuje ženám vdát se za nemuslima, a článku 17, který přiznává člověku právo na vlastnictví, neboť podle islámské představy náleží absolutní vlastnické právo jen Bohu. Nepřijatelná byla pro muslimy rovněž formulace článku 18, v němž se deklaruje svoboda svědomí a právo občana měnit náboženské vyznání. Podle islámského práva je sice možné přestoupit z jiného náboženství na islám, nikoliv však obráceně. Takový postup se kvalifikuje jako odpadlictví, což je v islámu zločin, který si zaslouží nejvyšší trest - smrt odpadlíka"

"Podle koránu jsou muž a žena jako bytosti stvořené Bohem rovnocenní. Přesto se tu muži uděluje nadřazenost nad ženou. Má prá totiž větší rozumové schopnosti, jeho povinností je proto pečovat o ženu, to je chránit ji, protože je buď jeho sestrou, nebo dcerou nebo manželkou, a materiálně ji zabezpečovat, pokud tomu není jinak. "Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám) a cnostné ženy jou pokorně oddány... A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody!" (Korán, s. 4, v. 34). Tyto citáty z koránu pocházejí ze súry zvané "Ženy"."

"Jejich názor není brán za rovnocenný názoru mužů a u soudu se svědectví dvou žen rovná svědectví jednoho muže."

"V některých muslimských zemích, konkrétně v Íránu a Saudské Arábii, se cizoložství trestá kamenováním. V saudskoarabském království, které se pokládá za "moderní", se tato praxe technicky dokonce zdokonalila: na cizoložnice se vysype kamení z korby nákladního auta."

"Stanou-li se islamistické organizace tohoto typu legálními politickými stranami přijímají zprvu demokratická pravidla, aby dostaly své zástupce do parlamentu a dalších orgánů státu (například Súdán za Nimajrího, Jordánsko, Turecko). Jestliže se jim podaří prosadit se a jejich vliv zesílí, jsou připraveny zlikvidovat své konkurenty nebo jim vymezit bezvýznamnou úlohu v politickém životě (Írán, Súdán). (Bruno Etienne, L´islamisme radical, Hachette, Paris 1987.)"

"Horlivci islamismu se soustředili na vrstvy, které byly a jsou nejchudší a mají nejméně šancí prorazit krunýř bídy, který je svírá. Těm se snáze nabízí náboženství jako poslední útočiště a jediná možnost záchrany. Přesto tam, kde se dostali vyznavači islamismu k moci a začali vládnout, nedokázali vzdor svým slibům vytvořit v rámci islámu moderní a efektivně fungující společnost."

15.11.2006