František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Jean-Pierre Prévost
Skandály v Bibli [Scandales de la Bible]

Nakl. údaje: [Praha] : Levné knihy, 2008
ISBN 978-80-7309-494-2 (váz.)

Kdoby čekal skandály ve stylu bulváru, tak bude zklamán. Jean-Pierre Prévost je kazatel a za pohoršující (skandální) považuje např. když patriarchové lžou a podvádějí. Např. známá historie, kdy Jákob podvedl Ezaua i svého otce. Cizoložství Davida s Bat-Šebou a vražda Uriáše, jejího manžela. Jean-Pierre Prévost popisuje jak se novodobí překladatelé snaží biblické texty upravovat, překrucovat až cenzurovat, aby z nich odstranili násilí. Většinou marně.
1) Zlatý kroužek na rypáku vepře
je žena krásná, ale svéhlavá a rozmarná. (Př.11.22)
Jean-Pierre Prévost na textu Bible dokazuje, že žena je rovna muži a tím současně předvádí, že text Bible se dá vyložit vždy tak, jak se komu hodí.

Nejožehavější a nejdiskutovanější je Pavlův text, problematický pro novodobé čtenáře a hlavně čtenářky. List Efezským 5,21-24.
V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. (Ef 5,21-24)
Jean-Pierre Prévost píše, že vyučoval na škole, kde se biblisté učí vykládat Bibli (jak se to zrovna hodí, protože z předchozího verše dokáže vyvodit, že Pavel byl pro rovnost mužů a žen. :-)
Izraelcům pak řekneš:
15Kdokoli by zlořečil svému Bohu,
ponese následky svého hříchu.
16Kdo bude lát jménu Hospodinovu,
musí zemřít,
Celá pospolitost ho ukamenuje.
Jak host, tak domorodec zemře,
jestliže bude lát Jménu. (Lv 24,15-16)

Poznámka pro ateisty: To není citát z Koránu, ale z Bible.

Na konci knihy autor dojde tak daleko, že popírá význam některých slov v Bibli. Otrok není prý otrokem, hněv není hněvem atd. Kniha ukazuje do jakých problémů se dostává věřící, pokud začne o Bibli přemýšlet.
15.9.2009
Autor recenze: František Pašingr

_
_