František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

chytré knihy

David Lipka
Demokracie - Labutí píseň státu?

Nakl. údaje: Liberální institut
ISBN

Naším cílem bude prokázat, že modla současných společenských vědců - demokratický stát - představuje koncept, o kterém může hodnotově neutrální vědecká analýza prokázat, že není slučitelný s chápáním člověka jako jednající společenské bytosti ve světě vzácnosti, a je tedy vnitřně rozporný, teoreticky neobhajitelný, a tudíž že každý, kdo se jej pokouší argumentačně obhájit, svým vlastním jednáním demonstruje neplatnost konceptu, jehož platnost se pokouší tvrdit.

Dále je v této souvislosti nutné mít na paměti, že abychom si mohli něco násilím přivlastnit, musí tomu předcházet výroba takového statku. Existence politických prostředků tak nutně předpokládá odlišení dvou tříd lidí, kde jedni budou vytvářet bohatství a druzí je budou spotřebovávat, přičemž existence skupiny první musí logicky předcházet konstituování skupiny druhé. Přistoupíme-li k tomu z jiného úhlu pohledu, jsme oprávněni prohlásit, že existence společnosti musí s logickou nutností předcházet existenci státu. Nyní již můžeme zavést termín stát. Státem budeme nazývat organizaci politických prostředků.

22.7.2009
Autor recenze: František Pašingr

_