František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Watch Tower
Můžeš žít navždy v pozemském ráji

Nakl. údaje: New York : Watch Tower Bible and Tract Society of New York, 1990
ISBN (váz.)

Náboženství, které má Boží schválení, musí ve všem odpovídat Bibli. Nebude některé části Bible přijímat a jíné odmítat. - 2.Timoteovi 3:16.

Je důležité znát biblické pravdy. Toto poznání však je bezcenné, jestliže neuctíváš Boha pravdou. (Jan 4:24) Záleží na praktickém uplatňování pravdy, na činění Boží vůle. Bible říká: "Víra bez skutků je mrtvá." (Jakub 2:26) Chceš-li se tedy líbit Bohu, musí tvé náboženství nejen plně odpovídat Bibli, ale musíš je také uplatňovat v každé životní činnosti. Jestliže tedy poznáš, že to, co děláš, je podle Božích slov nesprávné, budeš ochoten učinit změnu?
Čekají tě velká požehnání, budeš-li činit Boží vůli. Budeš z toho mít užitek již nyní. Budeš-li uplatňovat pravé náboženství, staneš se lepším člověkem - lepším mužem, manželem nebo otcem, lepší ženou, manželkou nebo matkou, lepším dítětem. Vytvoří to v tobě bohulibé vlastnosti, které způsobí, že budeš mezi ostatními výjimečný, protože budeš činit to, co je správné. Ale navíc to bude znamenat, že budeš moci přijmout požehnání věčného života ve štěstí a v dokonalém zdraví na Boží rajské nové zemi. (2. Petra 3:13) Není nejmenší pochyby - na tvém náboženství skutečně záleží!


Z výše uvedených citátů je snad patrné, která sekta knihu vydala. Kniha je slepenec z citátů bible účelově poskládaných a barvotiskových obrázků.

Víš-li o tom jak o tebe Jehova Bůh pečuje, že dokonce za tebe dal svého drahého Syna, nevyvolává to v tobě vřelý vztah k němu? (Jan 3:16; 1. Jana 4:9, 10) Uvědom si však také Kristovu lásku. Ochotně přišel na zem, aby za nás zemřel. Neměli bychom mu být vděční? Apoštol Pavel vysvětlil, jak bychom měli projevit svou vděčnost. Řekl: "Zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, již nežili pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a byl vzbuzen." (2. Korinťanům 5:14, 15) Projevíš vděčnost tím, že budeš užívat svého života, abys sloužil Bohu a jeho nebeskému Synu Ježíši Kristu?

Nyní nám již jen vysvětlí, že jejch církev, jediná a pravá, zastupuje Boha na zemi a jí tedy máme sloužit.

Dnes mnozí lidé dosahují "opojení" nejen tím, že užívají různé drogy. Například pro potěšení kouří marihuanu nebo tabák, zatímco jiní žvýkají betelové ořechy nebo listy koka. Tyto věci však znečišťují jejich tělo a škodí jejich zdraví. Chceš-li tedy být poddaným Boží vlády, musíš se vyvarovat těchto škodlivých věcí. - 2. Korinťanům 7:1.
Vypadá to, že nechci být poddaným Boží vlády.
13.6.2009
Autor recenze: František Pašingr blog

_
_ _