František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Miroslav Jauris
Logika : Učební text pro 11. postup. roč. všeobec. vzdělávacích škol a pro školy pedagog.

Nakl. údaje: Praha : SPN, 1956, [spr. 1955]
ISBN (váz.)

Učebnice poplatná době vzniku.

To je vědecký, materialistický názor na poznání. Jeho přesnou charakteristiku podává Stalin: "V protikladu k idealismu, který tvrdí, že reálně existuje jen naše vědomí, že materiální svět, bytí a příroda existují jen v našem vědomí, v našich vjemech, představách a pojmech, vychází marxistický filosofický materialismus z toho, že hmota, příroda a bytí jsou objektivní realitou, existují mimo vědomí a nezávisle na něm, že hmota je prvotní, protože je zdrojem počitků, představ a vědomí, kdežto vědomí je druhotné, odvozené, protože je odrazem hmoty, odrazem bytí, že myšlení je produktem hmoty, která dosáhla ve svém vývoji vysokého stupně dokonalosti, totiž produktem mozku, mozek pak je orgánem myšlení, že proto nesmíme odlučovat myšlení od hmoty, nechceme-li propadnout hrubému omylu"

Docela zábavná kniha. Pojmy jsou zde vysvětleny běžným způsobem a na konci je vždy jako lahůdka jejich aplikace na politiku z marxistického hlediska.

Také se nesmíme dát zmýlit tím, že někdy subjekt obecného soudu je ve větě vyjádřen jednotným číslem: "Kulak je důsledným nepřítelem socialismu." Výrok platí o všech kulacích a zákonitý charakter této pravdy je v jazyce v tomto případě zdůrazněn jednotným číslem.

"Černoši v USA nemají stejná práva jako běloši"
Tento soud vyjadřuje neslučitelnost obsahu (a tedy i rozsahu) P s obsahem (a tedy i s rozsahem) S.

Jiný příklad:
Člověk, který úmyslně usmrtí jiného člověka, dopouští se vraždy.
Tento člověk úmyslně usmrtil jiného člověka.
Tento člověk se dopustil vraždy.

Ještě štěstí, že jsem se z této učebnice neučil já. Hned bych se zeptal jestli hrdinní sovětští partyzáni jsou vrazi a měl bych průšvih.
22.5.2009
Autor recenze: František Pašingr blog

_

_ _