František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Karel Krejčí
Praha legend a skutečností

Nakl. údaje: Praha : Panorama, 1981
ISBN (váz.)

Anotace

Mezi knihami o Praze má kniha Karla Krejčího své zvláštní, osobité místo. Není to kniha historická, a přece podává pro skutečné poznání života pražského lidu mnoho poznatků, které doposud nenašly cestu do přehledů pražských dějin. Není to v pravém slova smyslu ani literární historie - a přece se zde o dějinách literatury dovídáme množství podrobností, zdánlivě jen druhořadých, ve skutečnosti však takových, které pomáhají pochopit podstatu literárních děl vzniklých v Praze a věnovaných tomuto městu.

Komentář

Je zajímavé si zopakovat a utřídit to, co člověk většinou znal již z jiných pramenů.

Základní idea, kterou jezuité záměrně vkládali do výzdoby Karlova mostu, byla jiná, daleko více odpovídající tendencím doby. Byla to světová expanze katolické církve, jejímž bojovým předvojem se stával Loyolův řád. Jezuité již v době svého vzniku vedle boje s reformací si kladli další závažné úkoly, jimž se věnovali s nemenší horlivostí; bylo to obnovení spojení římského západu s řeckým, schizmatickým východem a rozšíření křesťanství do mimoevropských kontinentů. Tak spolu s odvážnými a dobrodružnými mořeplavci a dobyvateli vydávali se na daleké zámořské cesty jezuitští misionáři jako věrozvěstové do zemí pohanských v dobách počátků křesťanství a přispívali svou naukou k zakotvení a upevnění evropského kolonialismu, který byl základní tendencí této doby.

Kniha je sice nepatrně poplatná době svého vydání, ale rozhodně stojí za přečtení.
6.11.2008
Autor recenze: František Pašingr blog

<