František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Vladimír Neff
Císařské fialky. [2. sv. pentalogie]

Nakl. údaje: Praha : Československý spisovatel, 1972
ISBN (Váz.)

Druhý díl pětidílné ságy rodu Bornů a Nedobylů. Jednotlivé díly pentalogie jsou Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova a Královský vozataj. Pentalogii jsem četl již kdysi (cca před 40 lety) a přečetl jsem si s chutí znovu, i když jsem ji mezitím viděl i v TV. Vladimír Neff je geniální vypravěč a dovede své příběhy tak začlenit do dobových reálií, že se nedá rozeznat co jsou historická fakta a co jeho fikce.
Druhý díl začíná v době, kdy modré punčochy byly teprve v Anglii a slovo gender bylo sprosté.

Buď poslušnou, nikdy a v ničem neodmlouvej svým rodičům, a až se provdáš, manželovi. Nestarej se o věci vážné, o něž starati se přísluší toliko mužům. Na nic nebuď zvědavou. Buď šetrnou a oučinlivou, neb rozmařilost a zahálka plodí bídu, a bída, toť největší neštěstí, jež člověka může stihnout.

Avšak i u nás se již chýlil konec patriarchátu.

Pokračovala pak něco v ten smysl, že prozatím, když jejich práce je dosud v počátcích, musí se členky Amerického klubu spokojit přednáškami mužů, ale nebude prý trvat dlouho a budou už s to si přednášet samy, ženy ženám; to teprve bude ta pravá nezávislost, ta pravá emancipace.

Přednáška filosofa však dámy trochu šokovala:

- Toto pohrdání sebou samým, pokračoval filosof,- tato tendence k sebezničení vedla za křesťanského středověku k nechutnému opomíjení péče o tělo; zavšivený, nemytý, nečesaný mnich byl ideálem křesťanského člověka; a Kristovo učení o slzavosti údolí, v němž se odehrává drama našich životů, které prý jest pouhou přípravou pro život věčný, mělo též nutně za následek i pohrdání přírodou, kulturou a civilizací, pozitivní vědou, všemi příjemnostmi a zjemnělostni života a nakonec i, zcela logicky, ženou, která podle křesťanské mravouky je pokládána za nádobu nečistoty, za ohavný nástroj ďáblův, za pramen vší nepravosti, chlípnosti, hříchu. Jest člověku dobré, aby se nedotkl ženy, praví svatý Pavel. A na jiném místě: Ženy v shromážděních ať mlčí, neboť nedopouští se jim, aby mluvily, ale aby poddány byly. A na jiném místě: Žena ať se bojí muže svého. A na jiném místě: Adam nebyl sveden, ale žena svedena jsouc, příčinou přestupku byla. A na jiném místě: Žena těla svého v moci nemá, ale muž. Nechť tedy vážené dámy zde přítomné laskavě vezmou na vědomí, že odstrčenost, poddanství, kulturní bída ženy, která dodnes trvá, jest důsledkem oné mravouky, která prakticky ovládla mysl evropského lidstva po dvě bezmála tisíciletí a která ještě teď, v století páry a magnetismu, bývá považována - namnoze ovšem z neznalosti věci nebo z pouhé automatické setrvačnosti - za nejlepší, nejvznešenější, nejkrásnější ze všech mravouk.
26.9.2008
Autor recenze: František Pašingr blog