František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Andrej Kalaš
Raný pyrrhonismus, neboli, Blažený život bez hodnot?

Nakl. údaje: Praha : OIKOYMENH, 2007
ISBN 978-80-7298-300-1 (brož.)

Z obálky

Kniha je pokusem odhalit filosofickou pozici myslitele Pyrrhóna z Élidy v rámci dějin antické filosofie. Autor se snaží podat pravděpodobný obraz života a myšlení filosofa, který byl pro současníky nezřídka objektem skandalizace a pro neopyrrhónské skeptiky ideálem neochvějnosti a východiskem reinterpretace. Podstatnou část publikace tvoří překlady a filologické analýzy řeckých a latinských textů.

Komentář

Pyrrhónův postoj mi připomíná Buddhův s tím rozdílem, že Pyrrhón nemusel řešit v Indii obvyklou víru v reinkarnaci, ale hlavně se svoji teorii nesnažil přeměnit na náboženství a přizpůsobit laikům.

"Duševního neklidu bude možné se vyhnout jen tehdy, kdybychom tomu, kdo jím trpí právě proto, že se vyhýbá zlu a ze všech sil se žene za dobrem, ukázali, že nic není dobré ani zlé svou přirozeností, ale to u lidí jen takto stanoví zvyk - jak to veršem vyjádřil Timón." Sextos Empeiriokos.
Pozn.: Timón je žákem Pyrrhóna. Pyrrhón sám nic nenapsal.

Z historicko-filosofického hlediska musíme připomenout, že popsaný Pyrrhónův filosofický postoj, který nám skutečně více připomíná pasivitu indického mudrce směřujícího k nirváně, je ve zjevném protikladu s tradičním pojetím řecké filosofie, Odporuje totiž myšlence teleologického výkladu světa a lidského konání, která je více či méně vědomě přítomná v myšlení téměř všech antických filosofů.*
__________________________
* Dovolujeme si připomenout, že teleologie (τελοζ="cíl", "účel"; proto "účelovost", "účelový výklad") je takový výklad světa anebo i lidského rozhodování a konání, který ve všem , co se děje, vidí nějaký účel, jenž je hybnou silou veškerého dění směřujícího k tomuto účelu jako ke svému cíli.


Domnívám se, že Pyrrhónův filosofický názor se hodí do pro obyvatele Západu více než podobný Buddhův.
19.9.2008
Autor recenze: František Pašingr blog