František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Rudolf Skarnitzl
Poznáváme své já

Nakl. údaje: Praha : Melantrich, 1994
ISBN 80-7023-169-6 (brož.)

Anotace

Kniha Rudolfa Skarnitzla představuje v naší literatuře zatím ojedinělý pokus přiblížit českým čtenářům indické učení o gunách, které je důležitou součástí indické filozofie a náboženství. Její prostudování umožní každému nejen nastoupit cestu k poznání vlastního já, ale navíc podává návod, jak pěstovat a rozvíjet v sobě sattvické stránky, tj. kvalitu dobroty, pravdivosti, jasu a lehkosti. Čtenáře, hledajícího poznání, upozorňuje na různé léčky a překážky, které staví do cesty vlastnímu vývoji a přináší návod, jak se jim prakticky vyhnout. Na základě poznání vlatních motivačních činitelů je usnadněno nejen poznávání vlastní osobnosti, ale i lidí, s kterými se setkáváme.
Tím, že se práce zabývá tématem, o kterém nebylo dosud pojednáno, má předpoklady stát se nepostradatelnou pro všechny, kteří hledají cesty úniku z moderního chaosu filosofického i morálního, aniž by přitom svoji osobnost destruovali, ale naopak ji učinili kvalitnější.

Komentář

Kniha je sice psána srozumitelně, ale její odbornost náhodného čtenáře asi odradí. Kniha je vhodná pro člověka, který již o gunách něco ví a chce se své znalosti přehledně uspořádat.

Když odpadne sobecká uzavřenost, utrpení jiných lidí je pociťováno jako velká obtíž, protože se pociťuje téměř jako vlastní. Takto lidé soucítí s druhým a činnost zaměřená na odstraňování utrpení jiných se nazývá dobročinnou. Převáží-li sattva úplně, sobectví vymizí a takový jedinec nepociťuje vůči světu jiný popud, než soucit s těmi, kdo žijí v nevědomosti a utrpení.

24. "Spočívá v átmanu, přijímá stejně libost i nelibost, pohlíží stejně na hroudu, kámen i zlato, zůstává stejný ve věcech příjemných i nepříjemných a chválu i obvinění staví na roveň."
25. "Je nedotčen poctou i opovržením, je stejný k přátelům i nepřátelům, a proto z něho nevychází iniciativa k činnosti, o tom se praví, že překročil guny."

Je třeba čtenáře upozornit, že toto dílo o gunách je určeno k praktické aplikaci a nikoli jen "k přečtení". Je určeno k přípravě na cestu.

Toto náboženství nabádá k sebezdokonalování podobně jako Buddha, liší se však existencí Boha.
Sattva se v sádhakovi projevuje jako opravdové a rozhodné toužení po Bohu, které široce naplňuje jeho mysl a odpoutává hzo od blyštícího hřmotu radžasu.

8.2.2008